Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een
dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens
over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor de behandeling
noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere
zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts. Mocht ik bij andere personen of instanties
informatie willen inwinnen of aan hen willen verstrekken (denk daarbij bijvoorbeeld aan:
huisarts, specialist, ouders , collega therapeuten) zal ik altijd vooraf toestemming aan je
vragen.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik
zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat
onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb
ik als enige toegang tot jouw dossier. Ik heb vanuit mijn beroepscode een
geheimhoudingsplicht, wat betekent dat ik zwijg over alles wat een mij in het kader van de
therapie wordt toevertrouwd, tenzij ik van de client zelf toestemming heb gekregen
informatie te delen of daartoe gedwongen wordt vanuit de wet.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
(WGBO) wordt vereist 15 jaar bewaard. Je kunt verzoeken om eerdere vernietiging van jouw
gegevens (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming).